Organisatie

Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn is een vermogensfonds, ook wel een “fonds” genoemd. Bij een vermogensfonds is het eigen vermogen de motor van de werkzaamheden. Dat wil zeggen dat bijdragen aan projecten en/of personen uitsluitend uit de opbrengsten van het eigen vermogen worden gefinancierd. Het oorspronkelijke vermogen blijft onaangetast.

Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn is geen fondsenwervende instelling en ontvangt geen subsidies of loterijgelden. De stichting werft ook geen geld bij derden voor haar giftenbudget. Alle door de stichting ontvangen giften, schenkingen, legaten en nalatenschappen worden toegevoegd aan het kapitaal, zodat de stichting blijvend een bijdrage kan leveren aan maatschappelijke en goede doelen. Het vermogen van de stichting wordt als één geheel op een gedegen manier beheerd en geadministreerd.

Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn is als vermogensfonds lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN), de brancheorganisatie voor vermogensfondsen.

Diervriendelijke projecten

Uit de opbrengst geven wij subsidies aan projecten voor opvang en verzorging van dieren of ter voorkoming van dierenleed. Projecten ter instandhouding van bedreigde diersoorten vallen hier ook onder. In principe gaat het om projecten in Nederland.

Twee maal per jaar

Twee maal per jaar worden de aanvragen voor subsidies aan projecten bekeken en beoordeeld. Soms nemen we zelf het initiatief om projecten te steunen waarmee wij in aanraking komen.

Hugo van Poelgeest prijs

Ook leveren wij een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek ter bevordering van het welzijn van dieren. Vierjaarlijks wordt de Hugo van Poelgeest prijs uitgereikt aan een persoon of instelling, die een belangrijke bijdrage levert aan wetenschappelijk onderzoek naar alternatieven voor dierproeven of voorkoming van dierenleed.